COMITÉ PER A LA HUMANITZACIÓ EN L'ATENCIÓ AL NAIXEMENT I LA LACTANCIA.

 

Objectius:

GENERAL

Promoure i recolzar el millor inici en la vida, assegurant les pràctiques òptimes en l'atenció a l'embaràs, part, període neonatalment i especialment a la lactància materna.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

 1. Constitució comissió com a comissió clínica de l'hospital.

 2. Difondre l'existència de la subcomissió per a humanització del part i la lactància en el nostre centre com a integrant de comissió del mateix nom de l'àrea Xativa-Ontinyent.

 3. Invitar a participar a tots els servicis implicats i donar a conéixer les mesures acordades per la mateixa.

  Sens dubte un dels grans reptes que afronta esta comissió és el' d'aconseguir que tots els profesionals implicats directament en l'atenció al naiximent i primers dies de vida, seguixen capaços de mantindre un dialec fluïd, en un context professional, que derive en una indiscutible millora en la qüalitat assistencial que ja ofereixen. Hi ha una necessitat clara d'acomodar els actuacions sanitaries a l'evidència clínica, amb la qual cosa s'aconseguirà un major apropament a la demanda social ja existent i s'incrementarà el grau de satisfacció dels professionals.

 4. Programar xarrades divulgatives relacionades amb pell amb pell, lactància materna i dificultats en la mateixa. (Formació del personal)

 5. Elaborar, recopilar i revisar el material divulgatiu per a pares. Cartells en zones assistència embarassades.

 6. Analitzar situació partida.

  - Estudi prevalença L.M. en el nostre centre (ja realitzat).

  -Analitzar forma treball en distints àmbits (fortaleses, debilitats i punts de millora).

  -Qüestionari autoavaluació IHAN.

 7. Proposar objectius específics per àrees de treball:

Els següents MODES D'ACTUACIÓ, presentats per zones o àrees (Àrea de preparació al part, Àrea de paritori, Àrea de parteres- Àrea Neonatal), han de ser coneguts per totes les zones implicades, a fi d'actuar amb la major coordinació i amb el major coneixement mutu. Són objectius inicials a consensuar pels servicis implicats per a elaboració final de normativa.

 

7.1. ÀREA ATENCIÓ PRENATAL

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 

 • Informar fisiologia part i lactància.

 • Informar beneficis pell amb pell i lactància materna

 • Pla de part.

 • Cures habituals de partera i xiquet de bolquers

 • Falsos mites lactància materna

MODE D'ACTUACIÓ:

 

Realització de tallers d'educació maternal (5-7 sessions de freqüència setmanal per a abordar els distints temes).

Durant els controls embaràs (mensuals o quinzenals segons el cas) resoldre dubtes, difondre informació adequada amb uniformitat de criteris entre els distints professionals que atenen a l'embarassada.

 

7.2. SALA PARITORIO-QUIRÓFANO:

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 

Atenció amigable a mare.

Reunió precoç i mantinguda de mare-fill

Vigilància i ajuda per a la primera posada al pit en Sala de Parts.

 

MODE D'ACTUACIÓ:

 

Durant dilatació

 

Encoratjar mares a tindre acompanyant que de suport emocional i físic durant el treball de part i el part. Permetre ingesta de líquids o aliments lleugers.

 

Encoratjar mares a considerar mètodes no medicamentosos per a alleujar el dolor, llevat que siga necessari a causa de les complicacions, respectant les preferències de les dones.

 

Permetre la mobilitat durant treball del part així com elecció posició per a donar a llum, a no ser existisca restricció específica.

 

Atenció que no involucre procediments invasius a no ser existisca indicació i s'explique la raó.

 

Part vaginal

 

La comare és la responsable de l'atenció i l'ajuda a l'inici de la lactància en el postpart immediat. Immediatament després del part, almenys durant 1 hora, es col·locarà al xiquet de bolquers pell amb pell sobre la mare, cobrint-ho amb un drap per a evitar el seu refredament. Habitualment serà el personal de pediatria l'encarregat de supervisar esta pràctica, qui específicament indicarà a la mare: que de calor al seu fill i que, si ho desitja, inicie la lactància. Correspon també a este personal vetlar per la seguretat del xiquet de bolquers mentres està en braços de sa mare, podent, no obstant això, instruir el pare perquè realitze esta funció de vigilància. Siga com siga es procurarà que mai es perda el contacte visual mare-fill, deixant, en cas necessari, al xiquet de bolquers en un bressol junt amb sa mare.

 

Cesàries amb anestèsia regional

Igual que en el part vaginal, s'intentarà col·locar al xiquet de bolquers sobre el tòrax matern en contacte directe amb la pell.

 

Cesàries amb anestèsia general

En estes situacions el xiquet de bolquers romandrà en la sala de paritori fins que la condició de vigília de la mare li permeta atendre-li adequadament. Es valorarà realitzar pell amb pell amb el pare.

 

Mares amb cesària sense un altre problema en l'URPA (reanimació)

 

El xiquet de bolquers romandrà amb sa mare durant tot el temps que dure la seua permanència en la mateixa.

 

El personal responsable de l'assistència serà el de l'URPA, amb el suport del personal de pediatria. El trasllat a la planta de la mare es realitzarà conjuntament amb el seu fill.

 

En qualsevol de les situacions anteriorment estudiades, ha de sobreentendre's que la mare accepta el contacte precoç amb el xiquet de bolquers i que la situació clínica de la dona ho permet sense risc manifest per a cap dels dos.

 

7.3. PLANTA MATERNITAT

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 

•Millorar les taxes de lactància materna, especialment de lactància materna exclusiva, controlant adequadament la suplementación.

 

•Garantir la postura correcta de lactància comprovant-la abans de l'alta en totes les mares que donen el pit.


MODE D'ACTUACIÓ:

 

ARRIBADA A LA PLANTA DE PARTERES

 

•Es comprovarà que en la història clínica figura clarament anotada la modalitat d'alimentació que té intenció de realitzar.

•En la gràfica que s'òbriga per al xiquet de bolquers es reflectirà clarament la decisió de lactància a l'ingrés: Desitja lactància materna, desitja lactància artificial o dubte el tipus de lactància. En el cas que dubte, s'animarà que realitze lactància materna, ajudant-la respecte d'això. Si en els dies successius canviara d'idea, es constataria la nova situació en la gràfica indicant la data, ajudant-la en la nova decisió.

Entregar informació escrita.

•En el cas de l'alimentació materna es farà èmfasi en relació amb la postura correcta i amb la lactància a demanda.

 

DURANT LA SEUA ESTADA

 

• Després de la recepció s'insistirà a la mare en què consulte els dubtes que se li plantegen.

•Es recordarà la conveniència que no usen pipons en les primeres setmanes, fins que la lactància estiga completament establida (2-3 sem)

•Es desaconsellen formalment els suplements rutinaris de llet artificial d'inici. Si els demanen les famílies es valorarà cada cas de forma individualitzada.

•Quan siga per motius mèdics (per exemple: pèrdua de pes excessiva) només es prescriuran suplements de llet artificial quan no es puga obtindre llet de la pròpia mare. Sempre s'anotaran en la gràfica quantitat i motius. S'administraren amb xeringa o got.

· Practicar allotjament conjunt 24 hores al dia.

•Les deposicions i les miccions han d'estar clarament anotades. Les mares han de ser informades de la importància d'estes dades a fi que no queden sense anotació les vegades que elles o els familiars realitzen els canvis de bolquer. Solen fer 2 deposicions i 2 miccions / dia els primers 2 dies augmentant fins a 4-5 deposicions i 5-6 miccions als 7 dies.

•Durant l'estada s'insistirà en la importància de la postura adequada i de l'alimentació a demanda. Solen realitzar unes 6 preses/dia els 2 primers dies i 8 o més preses/dia en els dies successius. Inicialment el ritme de demanda pot ser molt irregular, tendint a ordenar-se més avant.

 

A L'EIXIDA DE L 'HOSPITAL

 

•Comprovar la quantia i el ritme de la pèrdua de pes, la freqüència de deposicions i de miccions. Caldrà ajustar-se que la tècnica de lactància siga correcta (postura especialment), que el pit tinga llet i que la mare estiga segura.

•Es donaran instruccions per al seguiment després de l'eixida de l'Hospital: visita a comare,al pediatre i possible consulta als grups de suport per a ajuda a la lactància.

7.4. ÀREA ASSISTÈNCIA PUERPERIO-RECIÉN NASCUT

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 

 • Fomentar visita precoç domiciliària de la comare.

 • Realitzar proves metabòliques entre el 4-5t dia.

 • Avaluar estat salut xiquet de bolquers, tècnica de lactància, resolució problemes.

MODE D'ACTUACIÓ:

 

 • Proposar horari d'atenció específic per a visita precoç domiciliària.

 • Realitzar tallers de lactància, massatge infantil, experiències del part...

 • Difondre entre el personal sanitari tant hospitalari com d'atenció primària l'existència de la pàgina web e-lactància per a la seua consulta en cas de dubtes relacionades amb medicació.
 • Elaborar normativa escrita de la comissió de compliment obligatori en totes les àrees implicades.
 • Compliment del codi internacional de Comercialització de Succedanis de Llet Materna.
 • Monitoritzar de forma contínua els resultats de les mesures adoptades i posar en marxa mesures correctores.
 • Contactar i treballar de forma cooordinada amb la Comissió de l'Àrea.